Blåscancer

Klinik

Blåscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos män i Sverige, men förekommer även hos kvinnor. Det vanligaste debutsymtomet är synligt blod i urinen. Urinvägsblödning är ett alarmsymtom som skall utredas, och på Urologkliniken vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) kan man ringa direkt på röda telefonen (040331827) för att genomgå utredning. Sedan 2017 behandlas avancerad blåscancer vid en enhet per region i Sverige (regional nivåstrukturering) och Urologkliniken vid SUS och Helsingborg bedriver sedan 2013 all kirurgi för avancerad blåscancer i Södra sjukvårdsregionen. Cystektomienheten är den enda enheten i Sverige som rutinmässigt erbjuder patienter alla typer av urinvägsrekonstruktion efter radikal kirurgi, och har också ett omfattande utvecklingsprogram för robotassisterad kirurgi.

Urologkliniken, SUS

Röda Telefonen

Forskning

Forskargruppen är för blåscancer världsledande inom området molekylär klassificering. Målet har sedan 2001 varit att förstå blåscancer utifrån ett molekylärbiologiskt perspektiv. Fram till dags dato har denna verksamhet i huvudsak använt ett perspektiv för att klargöra den underliggande biologin på flera nivåer utifrån genuttryck och proteinuttryck samt genreglerande system. Denna del av gruppens verksamhet överbryggar på ett produktivt sätt det molekylärbiologiska och det kliniska patologiska perspektivet. Forskning är nu i ett skede där ett flertal hypoteser kommer att testas i experimentella system och implementeras kliniskt. Parallellt med klinisk implementering av molekylärpatologi vid blåscancer, bedrivs också omfattande klinisk blåscancerforskning innefattande diagnostik, nya kirurgiska tekniker och funktionella resultat efter kirurgi.

Forskargrupper:

Fredrik Liedbergs grupp

Mattias Höglunds grupp