Om Urocan-LU

UroCan-LU: fokus på urologisk cancer

Centrumbildningen syftar till att utveckla sjukvård och forskning med fokus på de tre vanligaste formerna av urologisk cancer; prostatacancer, blåscancer och njurcancer.

Det ligger rätt i tiden att underlätta samverkan mellan klinik, forskning, näringsliv och patientföreträdare eftersom vi står inför paradigmskiften med molekylär diagnostik och nya behandlingar. Målet för centrumbildningen är att vara ett ramverk för organisation av biobankning och spetskompetens mellan enskilda forskningsområden. Med tanke på den väl sammanhållna kliniska verksamheten finns utmärkta förutsättningar för klinisk implementering och därmed ytterligare förbättringar av sjukvården.

Då de enskilda forskargrupperna (blås-, prostata-, och njurcancer) har olika kompetenser; blåscancergruppen, genomisk profilering och bioinformatik; njurcancergruppen, genomisk profilering, regeneration och metabolism; prostatagruppen, bilddiagnostik och translationella projekt inklusive en omfattande och välutvecklad klinisk prövningsenhet. Vi ser att ett närmande av dessa forskningsaktiviteter under en och samma organisation har goda förutsättningar att skapa synergieffekter, breddning, och koordinering av patientnära verksamheter. Detta kan ske inom redan definierade domäner (Urologkliniken, SUS) men också i samverkan med andra aktörer i sjukvården som tex Skånes onkologiska klinik där många patienter med urologisk cancer också hanteras.