Njurcancer

Klinik

Njurcancer drabbar ca 1000 människor om året i Sverige. Den vanligaste behandlingsstrategin för njurcancer är kirurgiskt borttagande av delar eller hela den sjuka njuren. Symptom kan vara blod i urinen eller ont i sidan. Urinvägsblödning är ett alarmsymtom som skall utredas, och på Urologkliniken vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) kan man ringa direkt på röda telefonen (040331827) för att genomgå utredning. Inte sällan upptäcks dock misstänkta njurtumörer som ett bifynd vid andra undersökningar. Urologiska kliniken i Malmö är också idag nationellt ledande inom njurcancerkirurgi, med stort fokus på robotassisterad kirurgi men även inom annan andra alternativa kirurgiska behandlingsformer. Inom njurcancerpatologi är den diagnostiska kompetensen mycket välutvecklad och forskning bedrivs för att utveckla nya biomarkörer.

Urologikliniken, Malmö

Röda Telefonen

Forskning

Flera forskargrupper arbetar med fokus på att förstå varför njurcancer uppstår och vilka egenskaper som avgör om sjukdomen är aggressiv eller inte. I Lund fokuserar man på att förstå hur denna tumörtyp uppstår och vilka celler det är i njuren som tumören uppkommer ur. Genom att förstå detta hoppas man kunna hitta nya angreppsvinklar för att behandla sjukdomen. Man arbetar där också med att identifiera och karakterisera nya njurcancerspecifika tumörmarkörer, vilket bland annat lett till att en ny metod för att diagnosticera njurcancer testas på patienter som remitteras till urologiska kliniken i Malmö. I Malmö studerar en forskningsgrupp om man kan utveckla nya terapiformer genom att svälta ut tumören genom att stänga av vissa centrala system för näringstillförsel i tumören. Man jobbar också med att klarlägga hur tumören utvecklas från en kirurgiskt botbar tumörsjukdom till en aggressiv svårbotad sjukdom.

Forskargrupper:

Håkan Axelsons forskargrupp

Martin Johanssons forskargrupp